Search

پنجشنبه 14 مهر 1401

منو

لیست قیمت هولدرهای داخل

لیست قیمت هولدرهای داخل تراش

1.S08K  SCLCR/L 06   
 350.000 ر یال

2. S10M  SCLCR/L 06
         350.000 ریال

3. . S10K  SDUCR/L 07  
    350.000ریال
 

4. . S10K  STFCR/L 09
       350.000ریال
 

5. . S10K  SDQCR/L 07   
   350.000ریال
 

6. . S12M  SDUCR/L 07   
  350.000ریال
 7. S12M  STFCR/L 09  

      350.000ریال
 

8.      
   S12M STFCR/L
 11  250.000 ریال


9.S12M SDQCR/L 07      
    250.000ریال
 

10. S12M SCLCR/L 06
        250.000 ریال

11.
S16M STFCR/L 11
         330.000 ریال

12. S16R SDQCR/L 11
         330.000ریال
 

13. S16R SCLCR/L 09
         330.000 ریال

14. S16R SDUCR/L 07
         330.000 ریال

15. S16R SDUCR/L 11
         330.000 ریال


16. S16R PTFNR/L11
           580.000ریال
 

17. S16R PCLNR/L 09
         580.000 ریال

18. S16R SDUCR/L 07-X
    470.000 ریال

19. S20S CTFPR/L 16
          380.000 ریال

20. S20S SCLCR/L 09
          380.000 ریال

21. S20S SDUCR/L 11
        380.000 ریال

22. S20S STFCR/L 16
          380.000 ریال

23. S20S SDQCR/L 11
         380.000 ریال

24. S20S PCLNR/L 09
          620.000 ریال

25. S20S PTFNR/L 11
          620.000 ریال

26. S20S SDUCR/L 07-X
     580.000 ریال

27. S25T CTFPR/L 16
          450.000 ریال

28. S25T SDQCR/L 11
         450.000 ریال

29. S25T STFCR/L 16
          450.000 ریال

30. S25T SDUCR/L 11
         450.000 ریال

31. S25T PTFNR/L 16
          740.000 ریال

32. S25T SVQBR/L 16
         620.000 ریال

33. S25T
PCLNR/L 12 
         740.000ریال
 

34. S25T PDUNR/L 11
         820.000 ریال

35. S32T SDUCR/L 11-X
     670.000 ریال

36. S32U CTFPR/L 22
          630.000 ریال

37. S32U PCLNR/L 12
        840.000 ریال

38. S32U SVQBR/L 16
         660.000 ریال

39. S32U SVUBR/L 16
         790.000 ریال

40. S32U PDUNR/L 15
         830.000 ریال

41. S32U SDUCR/L 11
         620.000 ریال

42. S32U PTFNR/L 22-W
    940.000 ریال

43. S32U SDUCR/L 11-X
    860.000 ریال

44. S40V PTFNR/L 22-W
 1.050.000 ریال
 

45. S40V PDUNR/L 15
         940.000 ریال

46. S40V PCLNR/L 12 
       940.000 ریال

47. S50W PTFNR/L 22-W
 1.250.000 ریال

48. S50W PDUNR/L 15
    1.150.000 ریال

49. S50W PCLNR/L 19
     1.200.000 ریال

50. S50W PSKNR/L 19
     1.200.000 ریال

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است