Search

دوشنبه 13 تير 1401

منو

لیست قیمت مته کبالت دار

لیست قیمت مته کبالت دار DIN 338 HSS.CO

کاربرد در محصولات استیل

1.سایز 1                          6.500 ریال

2. سایز 1.2                      7.800 ریال

3. سایز 1.5                      5.500 ریال

4. سایز 1.8                      8.500 ریال

5. سایز 2                         8.500 ریال

6. سایز 2.3                      9.500 ریال

7. سایز 2.5                      9.500 ریال

8. سایز 3                       11.000 ریال

9. سایز 3.2                    11.000 ریال

10 سایز 3.3                   13.500 ریال

11 سایز 3.5                   13.500 ریال

12. سایز 3.75                14.500 ریال

13. سایز 3.8                  14.500 ریال

14. سایز 4                     16.500 ریال

15. سایز 4.2                  17.500 ریال

16. سایز 4.5                  17.500 ریال

17. سایز 5                     28.500 ریال

18. سایز 5.2                  28.500 ریال

19. سایز 5.5                  39.500 ریال

20. سایز 5.7                  29.500 ریال

21. سایز 5.8                  20.500 ریال

22. سایز 6                     22.000 ریال

23. سایز 6.5                  23.500 ریال

24. سایز 6.8                  24.500 ریال

25. سایز 7                     35.500 ریال

26. سایز 7.5                  65.500 ریال

27. سایز 7.8                  29.500 ریال

28. سایز 8                     66.000 ریال

29. سایز 8.1                  36.000 ریال

30. سایز 8.2                  39.000 ریال

31. سایز 8.5                  69.000 ریال

32. سایز 8.7                  42.000 ریال

33. سایز 9                     76.000 ریال

34. سایز 9.5                  76.000 ریال

35. سایز 10                   99.000 ریال

36. سایز 10.2                111.000 ریال

37. سایز 10.5                91.000 ریال

38. سایز 11                   108.000 ریال

39. سایز 11.2                148.000 ریال

40. سایز 11.5                121.000 ریال

41. سایز 12                   135.500 ریال

43. سایز 12.5                142.000 ریال

44. سایز 13                   159.000 ریال

45. سایز 13.5              175.000 ریال

46. سایز 14                 225.000 ریال

47. سایز 14.5              235.000 ریال

48. سایز 15                 245.000 ریال

49. سایز 15.5              265.000 ریال

50. سایز 16                 260.000 ریال

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است