Search

پنجشنبه 20 مرداد 1401

منو

میکرو متر اینسایز

 

- لیست انواع میکرومتر خارج، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، در جعبه های سبز رنگ، با دقت 0.01mm

میکرومتر خارج 25-0

میکرومتر خارج 50-25

میکرومتر خارج 75-50

میکرومتر خارج 100-75

میکرومتر خارج 125-100

میکرومتر خارج 150-125

میکرومتر خارج 175-150

 

میکرومتر خارج 200-175

میکرومتر خارج 225-200

میکرومتر خارج 250-225

میکرومتر خارج 275-250

میکرومتر خارج 300-275

میکرومتر صندوقی 100-0

میکرومتر صندوقی 150-0

INSIZE
- لیست انواع میکرومتر خارج، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، با فک تعویضی، در جعبه های چوبی و پلاستیکی با دقت 0.01mm

میکرومتر خارج 100-0

میکرومتر خارج 200-100

میکرومتر خارج 300-150

میکرومتر خارج 300-200

میکرومتر خارج 400-300

میکرومتر خارج 500-400

میکرومتر خارج 600-500

 

میکرومتر خارج 700-600

میکرومتر خارج 800

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است